آموزش ژئورفرنس کردن نقشه‌های زمین‌شناسی در نرم‌افزار ENVI

آموزش ژئورفرنس کردن نقشه‌های زمین‌شناسی در نرم‌افزار ENVI

مقدمه مقدمه یکی از مهم­‌ترین کاربردهای مختصات­­‌دار شدن نقشه­‌های زمین‌­شناسی در محیط ENVI، مقایسه نتایج

X