عوامل اصلی وقوع زمین‌لغزش‌ها و سابقه‌ی آن در ایران

عوامل اصلی وقوع زمین‌لغزش‌ها و سابقه‌ی آن در ایران

۱. مقدمه ساختمان‌های مسکونی یا پروژه‌های عمرانی نظیر؛ سدها، دیواره‌های جانبی جاده‌ها، معادن روباز، ترانشه‌های

X