نام شرکت : شركت فرامبين فولاد ياران ( سهامي خاص )

با توجه به سوابق و توان فني موسسين و با انگيزه بهره گيري از اين توان در امر مشاوره و اجراي طرح هاي معدني و صنايع وابسته و ارتقاء دانش فني در خرداد ماه سال 1389 تاسيس ...


ترکیب سهامداران

درصد سهام

  • شركت طراحي و مهندسي فولاد ياران يزد (سهامي خاص)      39/99
  • شركت فني و مهندسي راهبران فراز يزد (سهامي خاص)        20/57 
  • شركت صنعتي و معدني آريا مبين يزد (سهامي خاص)            19/99
  • شركت خدمات فنی فولاد يزد (سهامي خاص)                      19/43
  • ساير                                                               كمتر از 1%

 

 تعداد بازدید: 2763 تاریخ درج: 1392/08/11